بج سینه

بج سینه همان نشانی است که حتما آن را بر روی البسه مدیران و کارمندان در مجموعه های بزرگ دیده اید. بج سینه معمولا در طرح لوگو مجموعه ها ایجاد می گردد و بر روی سینه مدیرتن و کارمندان ان مجموعه قرار می گیرد. این نشان وجهه بسیار زیبایی به لباس می دهد و هماهنگی خاصی بین لباس اعضا ایجاد می نماید